11-12-2017 11-12-2017

Bij de diensten
Op derde advent hoopt in de morgendienst bij ons voor te gaan dominee L. Westland uit Elburg. Naast de gebruikelijke collecte voor diaconie en kerk, wordt er een collecte gehouden voor ‘de Herberg’. Op initiatief van de IZB opende in 1993 het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zijn deuren. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) is een plaats om tot rust te komen. Sinds 1 januari 2009 is de Herberg een zelfstandige organisatie. 
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.
 
Advents- en kerstproject kindernevendienst
Vandaag horen we het Bijbelverhaal uit Jona 3: God stuurt Jona opnieuw naar Nineve. Daar ziet Jona wonderlijke dingen gebeuren. Komen jullie allemaal weer kijken wat er deze week aan de projectafbeelding wordt gedaan en luisteren naar het verhaal?
 
Jeugddienst
Zondagavond 17 december is er een jeugddienst!
Deze dienst zal ingevuld worden door Praiseband Xpress. Het thema is Got lost?! De dienst bestaat uit een afwisseling tussen samenzang, luisterliedjes, filmpjes en overdenkingen. http://www.praiseband-xpress.nl/ Benieuwd geworden? We zien je graag op zondagavond 17 december! Tot dan!
De jeugddienstcommissie
 
Benoeming
In verband met het afreden van enkel kerkenraadsleden per januari 2018 is tot ouderling benoemd: mevr. Miny Pelleboer- Troost. We wensen haar veel wijsheid en bovenal Gods nabijheid toe bij het overwegen van deze benoeming.
 
Hartelijke groeten namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde
 
Van de kerkelijk werker 
Advent: Jesaja 9
 
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven (…) En men noemt Zijn naam…’ (Jesaja 9:5).
 
Nu we toeleven naar de derde adventszondag, staan we stil bij een heel bekend Bijbelvers. Ieder jaar, rond de Kerstdagen, komt dit vers wel ergens voorbij. Maar waarom lezen we dit vers zo graag tijdens het Kerstfeest? Laten we eerst eens kijken wat er in dit hoofdstuk aan de hand is. Hoofdstuk 9 opent met een volk dat in duisternis wandelt en dat woont in het land van de schaduw van de dood. Een zeer sombere situatie. In deze korte adventsserie hebben we verschillende profetieën van Jesaja gelezen die ons vertellen van een donkere periode voor het volk van God. En misschien herkent u dat wel. Want in de levens van veel mensen is het ook donker. En toch, ondanks de duisternis, staat er dat het volk een groot licht zal zien. Voor Israël is er licht aan het eind van de tunnel. 
Wat betekent dat concreet? In de tijd van Jesaja wilde deze profetie zeggen dat Israël weer bevrijd zou worden van de heidense bezetter. Israël zou de overwinning behalen! Hoe? Nou, omdat er een Kind geboren is! Dat klinkt vreemd. Hoe kan een kind nu de beslissende factor zijn in een tijd van onderdrukking? Dat kan omdat dit Kind geen gewoon kind is. Het is de Gezalfde van God. Het is de Redder van de wereld. Het Kind in Jesaja 9 is niemand anders dan de Heere Jezus! Hij is het Kind dat met Kerst geboren werd en dat met Goede Vrijdag gegeven zal worden. Dit Kind is de Redder van mensen die iedere dag gebukt gaan onder de last van de zonde. Dit Kind redt de mens van de duivelse onderdrukker, die ons ongeluk op het oog heeft. 
 
Jesaja noemt een aantal namen van dit kind. Het zijn er maar liefst vijf. Dat geeft wel aan dat er veel over dit Kind te zeggen valt. We zullen er kort bij stilstaan. 
 
En men noemt Zijn Naam:
 
Wonderlijk 
Het staat gelukkig vaak op een geboortekaartje: Je bent een wonder! En dat is helemaal terecht. Voor alle kinderen geldt dat ze een wonder van God zijn. Maar voor dit Kind geldt het heel speciaal. Want Gods Zoon had geen mens hoeven worden. Niemand heeft Hem daartoe verplicht. Jezus werd mens uit vrije beweging. Jezus wilde mens worden om zondaren met Hem te verzoenen. Dat is een niet te bevatten wonder. Want God heeft de wereld zó liefgehad, dat Hij Zijn enige Zoon gaf, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! Wat een groot wonder!
 
Raadsman 
De tweede naam van dit kind is Raadsman. Hij weet altijd raad! Wij mensen zijn nog wel eens radeloos. Wij weten soms niet wat we moeten doen. Deze naam leert ons dat we bij God altijd raad kunnen vinden. We mogen Hem ook altijd om raad vragen in het gebed. En wie tot God komt in het gebed, zal God nooit weigeren. 
 
Sterke God
Als mens loop je regelmatig tegen beperkingen op. Je wilt zó graag iets voor een ander betekenen, maar het lukt je niet. Deze naam van Jezus wijst ons op Zijn macht. Hij is de sterkte God. Als wij zwak zijn, is Hij sterk in ons. Wat Jezus wil dat kán Hij ook, want Hij is een sterke God! Hij is bij machte u in alles bij te staan. 
 
Eeuwige Vader
Ik ben me pas sinds een paar jaar bewust dat Jezus hier vader genoemd wordt. We zijn gewend te spreken over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie Personen, maar toch één God. Jezus is ook Vader. Wat een zegen! Zoals een Vader om Zijn kinderen geeft, zoveel geeft Jezus ook om Zíjn kinderen. Wat een liefdevolle Vader is Hij! En deze Vader is er altijd. Hij is eeuwig! Wij mensen zijn maar tijdelijk. Ons leven gaat eenmaal voorbij, maar deze eeuwige Vader blijft altijd! 
 
Vredevorst
Met Kerst zingen we ieder jaar: ‘Vrede op aarde!’ Ik vind het altijd prachtig om dat te zingen. Toch weten we dat de vrede vaak ver te zoeken is. Maar we mogen geloven  dat onze God een Vredevorst is. Dat is een van Zijn namen. En Hij zal ook eens zorgen voor volkomen wereldvrede. Maar dat is niet het enige. Het Hebreeuwse woord voor vrede, sjalom, betekent meer dan afwezigheid van oorlog. Het betekent ook dat er weer harmonie is. Dat alles weer helemaal goed is. En daar zorgt deze Vredevorst voor. Jezus maakt het weer helemaal goed tussen God en mens.
 
We leven in de ‘donkere dagen voor Kerst’. Misschien zijn er ook wel veel zorgen in uw leven. Houdt dan vast: Eens komt daar een einde aan. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
 
Tot slot
Zondag is het al de derde adventszondag. Er is dan tweemaal gelegenheid om het Woord te horen. Zoals hierboven al vermeld is hoopt ds. Westland ’s morgens in de dienst voor te gaan. ’s avonds om 19.30 uur is er een jeugddienst met het thema: ‘Got Lost?!’ 
Ik wens u en jullie gezegende diensten toe. 
 
Met een hartelijke groet, 
mede namens Dianne,
 
Jeffrey Bredenhoff 
 

terug